รายละเอียดการจอง

5 กฉ 6271

กระบะ levo ประสานงานฯ สำนักงานใหญ่, toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ก.ย. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63090410 วันที่เวลา 30 กันยายน 2563 เวลา 17:31
จองใช้รถเพื่อ ติดต่อประสานงานราชการ
สถานที่ไป ทด.สามพราน เทศบาลลาดสวาย จังหวัด นครปฐม
ใช้สำหรับแผนก ประสานงานราชการ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายพิชญะ กลิ่นดาว โทรศัพท์ติดต่อ 301
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม