รายละเอียดการจอง

5 กฉ 6274

กระบะ Revo รถประจำตำแหน่ง, toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63100008 วันที่เวลา 01 ตุลาคม 2563 เวลา 10:24
จองใช้รถเพื่อ จัดกิจกรรม CSR โรงเรียนวัดกาหลง
สถานที่ไป โรงเรียนวัดกาหลง จังหวัด สมุทรปราการ
ใช้สำหรับแผนก การตลาด sbu 2 จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายชลที บุญไต่ตาม โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม