รายละเอียดการจอง

3 กฒ 3709

รถผู้ช่วยกรรมการ miszubishi สำนักงานใหญ่, mizsubishi, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63100010 วันที่เวลา 01 ตุลาคม 2563 เวลา 11:29
จองใช้รถเพื่อ ติดต่อประสานงานราชการ
สถานที่ไป เทศบาลเสาธงหิน จังหวัด นนทบุรี
ใช้สำหรับแผนก ประสานงานราชการ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายพสิษฐ์ บุนนาค โทรศัพท์ติดต่อ 0875118728
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม